i回家 中和青年社會住宅

108年11月餘屋遞補名單

優先戶套房遞補名單

一般戶 非青年套房遞補名單

 

一般戶 青年套房遞補名單


餘屋室內照片(餘屋租金表下載)
戶號
現場實景
C01-03
照片一 照片二 照片三 照片四 照片五
C16-10
照片一 照片二 照片三 照片四 照片五
D06-14
照片一 照片二 照片三 照片四  
A05-07
照片一 照片二      
A09-04
照片一 照片二      
A12-07
照片一 照片二      
A16-06
照片一 照片二 照片三    
A19-14
照片一 照片二 照片三    
A19-15
照片一 照片二 照片三    
A25-09
照片一 照片二      
A28-05
照片一 照片二      
B02-03
照片一 照片二      
B03-04
照片一 照片二 照片三    
B09-07
照片一 照片二 照片三    
B16-02
照片一 照片二      
C02-02
照片一 照片二 照片三    
C02-08
照片一 照片二      
C03-10
照片一 照片二      
C05-15
照片一 照片二      
C09-04
照片一 照片二      
D03-08
照片一 照片二      
D08-09
照片一 照片二 照片三    
D10-03
照片一 照片二      
D12-06
照片一 照片二      
D13-07
照片一 照片二      
D15-04
照片一 照片二      
D15-08
照片一 照片二      
D18-10
照片一 照片二      
D22-07
照片一 照片二      
D22-14
照片一 照片二      
D27-06
照片一 照片二      
關閉 [X]